I. STRATÉGIA FIRMY A STRATÉGIA RODINY

Dvojdňový modul je zameraný na porozumenie dynamiky biznisu a rodiny. Povieme si, čo znamená vybudovať spoločnosť, nastaviť obchodné výzvy, reagovať na požiadavky trhu, čo je obchodný model, ako sa dá postaviť, ako premeniť konkurenčnú výhodu na hodnotu, ktorá je pre klienta dôležitá a zároveň pocítite, ako môže rodina ovplyvniť akékoľvek podnikanie. Ocitnete sa v roli investorov, rodičov či detí, ktoré majú nápad, chcú ho implementovať, ale chýba argument, autorita či dostatočná sebadôvera. Čaká Vás program plný odborných poznatkov a emócií.

TÉMY:
 • Kľúčová úloha strategického riadenia v časoch chaosu
 • Trendy, ktoré nás ovplyvňujú – sila zmien a flexibilného riadenia
 • Stálosť verzus zmena – ako budovať víťazné stratégie
 • Hodnoty ako zdroj dlhovekosti
 • Moderné obchodné modely
 • Future thinking – inšpirácia pre inovatívne stratégie
 • Implementácia stratégií – aby vízie neostali iba snami
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Dozviete sa, ako zlepšiť strategickú efektívnosť vašej spoločnosti a ako dôsledne implementovať stratégiu
 • Naučíte sa analyzovať trhové prostredie a sily ovplyvňujúce Váš sektor, určujúc strategické postavenie Vašej spoločnosti
 • Uvidíte, ako navrhnúť efektívne obchodné modely a ako vytvoriť inšpiratívne vízie rozvoja zjednocujúce rodinu a zamestnancov

II. BIZNIS-MARKETINGOVÁ STRATÉGIA RODINNEJ FIRMY

Osobná značka v rodinnom podniku sa stáva čoraz dôležitejším nástrojom na odlíšenie sa od davu, budovanie dôveryhodnosti, uznania a jedinečnosti. Vytvorenie silnej osobnej značky z dlhodobého hľadiska poskytuje výhodu v marketingových a obchodných činnostiach a dnes má merateľnú trhovú hodnotu. Značka, to ste Vy - definícia osobnej značky, fázy jej budovania, atribúty silnej značky, príležitosti a hrozby, hodnoty a zásady, značka ako sľub. Ako rozvíjať svoju vlastnú značku a efektívne ju komunikovať svetu?

TÉMY:
 • Metodika tvorby marketingovej stratégie & a jej aplikácia na konkrétnu značku rodinnej firmy
 • Ako definovať biznis ambíciu firmy
 • Meranie potenciálu trhu, konkurencie a trendy vývoja
 • Zákaznícka hodnota a konkurenčná odlišnosť
 • Značka rodinného podniku – parameter posudzovania vhodnosti
 • Vizuálna komunikácia
 • Tvorba marketingového plánu
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Ukážeme vám ako nájsť pre váš biznis nové tržby
 • Ako osloviť nových zákazníkov a zvýšiť ziskovosť
 • Ako nastaviť značku a komunikácia s cieľovým trhom
 • Praktické a veľmi zrozumiteľné príklady na konkrétnej značke

III. POCHOPENIE VÝZVY „SOM NÁSTUPCA“

Nástupníctvo sa spája hlavne s odovzdaním spoločnosti, prevodom akcií či majetku, podpisom „u notára“ a reguláciou právnych záležitostí. Toto je síce veľmi dôležité, ale veľmi zjednodušené porozumenie. Čo je to skutočne nástupníctvo? Dozviete sa o autorskom modeli odovzdávania vedomostí, vlády, majetku, ktorý vychádza z pochopenia hodnôt podniku. Chceme, aby ste sa ponorili do pochopenia výzvy „Ja som nástupca“. Dozviete sa o hlavných výzvach v procese generačnej výmeny, ktorým čelia nástupcovia slovenských a zahraničných spoločností.

TÉMY:
 • Ja v rodinnom podniku – výzvy, obavy, nádeje
 • Analýza kompetencií – identifikácia silných stránok a potenciálu rozvoja
 • Gallup dotazník skrytého talentu a jeho využia v praxi
 • Sebapoznanie – kto som a ako ma ostatní vidia, moje silné stránky a oblasti rozvoja, ktoré ma odlišujú od ostatných ľudí a spoločností
 • Osobné majstrovstvo – východiskový bod pre ďalšiu prácu
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Spoznáte a porozumiete paradoxu rodinno-obchodných systémov
 • Budete mať možnosť zanalyzovať svoje súčasné a cieľové miesto v rodinnej firme
 • Naučíte sa, ako pracovať na rozvojových oblastiach a ako vycibriť vaše silné stránky
 • Ukážeme Vám ako budovať víziu rozvoja

IV. MEDZIGENERAČNÁ KOMUNIKÁCIA A GENERAČNÉ ROZDIELY

Ľudia druhej generácie sú často vychovaní v podmienkach odlišných od rodičov. Hľadajú ďalšie príležitosti na sebarealizáciu, chcú odlišne definovať svoju životnú rovnováhu a realizovať iné ciele. Koncept hodnotových úrovní Graves, ktorý vysvetľuje, čo spôsobuje, že podobní ľudia myslia a konajú úplne inak. Dozviete sa, aké sú úrovne vedomia, ako to majú iní ľudia z celého sveta, ktorí sa nachádzajú v systéme rodinného podnikania, a ako vytvoriť dohodu, ktorá každému pomôže dosiahnuť požadovaný cieľ.

TÉMY
 • Pochopenie medzigeneračných rozdielov
 • Aký je rozdiel medzi bojovníkom a vodcom alebo globalistom? Ako rozpoznať tieto úlohy a hodnoty, ktoré sú im priradené
 • Definovanie potrieb vyplývajúcich z úrovní hodnôt
 • Charakteristické pojmy týkajúce sa hodnôt – ich deficity a nadbytok
 • Medzigeneračná komunikácia
 • Komunikácia medzi aktívnymi a pasívnymi členmi rodiny
 • Komunikačné pozície v strese
 • Identifikácia môjho štýlu komunikácie v strese a mojich členov rodiny a ako s tým zaobchádzať
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Individuálne motivačné hodnoty – pochopíte, prečo niektoré akceptujete a k iným máte averziu
 • Organizačné hodnotové systémy – budete rozumieť stavu Vášho rodinného podniku
 • Ukážeme si ako získať prirodzený rešpekt a autoritu v riadení
 • Získate schopnosť riadiť potenciál svojho tímu, zručnosti aktívneho počúvania
 • Zistíte a definujete svoju vlastnú úroveň hodnôt a rozvoja
 • Ako sa vytvárajú emócie a ako im porozumieť na rôznych úrovniach hodnôt

V. RIEŠENIE KONFLIKTOV A ASERTIVITA

V rodinnej firme, kde profesionálna sféra je úzko previazaná s rodinnou, sú konflikty neodvratné. Rodinné a obchodné vzťahy by sa mali oddeliť, ale v praxi je to veľmi ťažké dosiahnuť. V dôsledku rozdielnych cieľov a hodnôt oboch systémov – rodiny a podniku – môže vzniknúť potenciál pre konflikt, ktorý pozostáva z emocionality rodiny a racionality podniku. Konflikt však môže byť tiež kreatívny. Ako môžete mať úžitok z tvorivej sily konfliktu?

TÉMY:
 • Hlavné role v rodinnom podniku a s nimi súvisiace konflikty záujmov
 • Vplyv rodinnej súdržnosti na rodinu a rodinné podnikanie
 • Koľko napätia je dobré pre rodinu a firmu?
 • Možnosti vzniku konfliktov v jednotlivých fázach prevodu moci a majetku firmy
 • Štýly riešenia konfliktov (adaptácia, hýbanie sa, kompromis, dominancia, spolupráca)
 • Typológia ľudí v konfliktných situáciách – prejavy správania sa jednotlivých typov v konflikte
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Pochopíte dôvody a hrozby vzniku konfliktných situácií v rodinnom podniku
 • Naučíte sa ako zmierniť konflikt a využiť jeho kreatívny potenciál
 • Diagnostika seba – riadenia, zvládanie vlastných emócií v konfliktných situáciách
 • Získate zručnosť riešenia konfliktných situácií

VI. EXPANDOVANIE RODINNEJ FIRMY NA ZAHRANIČNÉ TRHY

Pre mnohé rodinné podniky znamená rozvoj aj zahraničnú expanziu a vstup na nové trhy. Globálny trh sa približuje k druhej generácii ľahšie a bližšie ako kedykoľvek predtým. Ako plánovať medzinárodnú expanziu rodinného podniku? Ako získať spoľahlivých partnerov, vytvárať medzinárodné siete, budovať vzťahy?

TÉMY:
 • Prečo sa oplatí rozvíjať svoje podnikanie globálne?
 • Efektívne formy a modely expandovania, prispôsobené rozsahu a profilu Vášho podnikania
 • Predvídanie vplyvu kultúrnych a inštitucionálnych rozdielov na Vaše podnikanie
 • Marketplaces – výhody/nevýhody a podmienky zavedenia
 • Výber trhu pre expandovanie
 • Trendy v zahraničnej expanzii
 • Online marketing
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Naučíte sa, ako úspešne uviesť svoju spoločnosť na medzinárodných trhoch a získať nových zákazníkov a obchodných partnerov
 • Dozviete sa, na čo dávať pozor a čomu venovať osobitnú pozornosť pri vyjednávaní so zahraničnými partnermi
 • Dozviete sa, ako naplánovať stratégiu internacionalizácie
 • Identifikujte faktory, ktoré odlišujú rodinné a nerodinné podniky v procese internacionalizácie

VII. DESIGN THINKING A PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Ako úspešne a „bezbolestne“ zaviesť inovácie do rodinného podniku? Tradícia nemôže vylúčiť inováciu, práve naopak! Dnešné rodinné podniky čelia obrovskej výzve: obnoviť svoj obchodný model. Pri zmene generácie je často potrebné preskúmať, či sme stále inovatívni. V metodike navrhovania služieb budete efektívne praktizovať, ako efektívne zavádzať inovácie do rodinného podniku bez toho, aby ste narušili poriadok a hodnoty.

TÉMY:
 • Design Thinking ako metóda komplexného riešenia problémov
 • Konkrétne príklady kreatívneho riešenia problémov s primárnym zameraním na koncového užívateľa
 • Ako môžeme kontinuálne zlepšovať užívateľský zážitok našich produktov
 • Medzi pružnosťou a tradíciou: ako zaviesť agilitu v rodinnom podniku
 • Počúvam a rozmýšľam o svojich klientoch – service design v praxi
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Budete rozvíjať zručnosť tvorby a propagácii inovácií v rodinných podnikoch
 • Naučíte sa, ako vytvoriť efektívne vzdelávajúce sa organizácie, ktoré zlepšujú život klientov a zamestnancov pomocou prvkov vizuálneho a systémového myslenia
 • Uvidíte, ako navrhnúť služby a nové produkty, ktoré môžu priviesť rodinný podnik na cestu rozvoja

VIII. FINANČNÝ A INVESTIČNÝ MANAŽMENT V RODINNEJ FIRME

Prostredie, v ktorom spoločnosti podnikajú, prináša neustále zmeny, ktoré zákonite vyvolávajú zmeny vnútri spoločností, v ich riadení, hodnotení dosiahnutých výsledkov. Úlohou controllingu je "pomôcť" dosiahnuť a udržať podnikové procesy v stanovených medziach, aby dosiahli stanovené ciele spoločnosti. Nemožno ho zamieňať s kontrolou ani s riadením, nakoľko jeho úlohou nie je len hodnotiť udalosti „po“, ale naopak, predvídať, určovať kurz, ktorý je najvhodnejší na dosiahnutie cieľa podniku. Ako zaviesť controlling do rodinného podniku?

TÉMY:
 • Cena, vnútorná hodnota, časová hodnota peňazí
 • Finančné reporty - súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz peňažných tokov
 • Pomerové ukazovatele
 • Investičné rozhodovanie
 • Zdroje financovania
 • Rozdeľovanie zisku
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Získate základné zručnosti v oblasti controllingu: stanovenie finančných cieľov, plánovanie a rozpočtovanie
 • Naučíte sa ako prepájať strategické plánovanie s finančným plánom spoločnosti

IX. RODINNÁ ÚSTAVA, TRANSFÉR A OCHRANA MAJETKU

Dôvody založenia rodinných rád, sila rodinnej ústavy alebo ako pracovať na rodinnom poriadku. Prečo sú rodinné pravidlá a ústava dôležité? Ako viesť rodinné rady? Ako vytvoriť takéto mechanizmy? Najskôr rodina alebo podnikanie? Aké pravidlá dodržiavať? A ako definovať tieto pravidlá? Vítaná účasť rodičov!

TÉMY:
 • Rodinná harmónia, porozumenie rôznym rolám v rodinnom podniku
 • Význam rodinnej harmónie v rozvoji podnikania
 • Prečo je rodinná rada potrebná v každej rodinnej firme
 • Čo je rodinná ústava, jej úloha, význam a obsah
 • Governance Codex a Family Governance
 • Family Office – jeho rola a význam v riadení rodinnej firmy
PREČO TO STOJÍ ZA TO:
 • Dozviete sa o dôležitosti vytvorenia mechanizmov rodinnej rady a rodinnej ústavy pri budovaní viacgeneračnej rodinnej firmy
 • Ukážeme vám spôsoby riešení medzinárodných spoločností, ktoré majú ústavu
 • Dozviete sa, ako ústava ovplyvňuje zachovanie hodnôt, ktorými sa riadi spoločnosť
 • Naučíte sa, ako viesť rodinné rady

X. KROK DO BUDÚCNOSTI

Na konci Akadémie Nástupcov, po praktických skúsenostiach získaných počas celého roka, po analýze toho, čo znamená krok k dlhovekosti a po zoznámení sa s Vašimi vlastnými zdrojmi a potenciálmi, si naplánujete svoju vlastnú nástupnícku cestu a kroky, ktoré sú pre Vás dôležité.

Inštitút Rodinného Businessu, s.r.o.
Majerníková 3565 / 1B,
841 05 Bratislava
Slovenská republika

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, kontaktujte nás
info@akademianastupcov.sk
+421 915 842 834